Week Tegen Pesten

Ieder jaar organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten. Dit jaar vindt deze plaats van 23 t/m 27 september. Start jouw schooljaar positief door het onderwerp (online) pesten bespreekbaar te maken in de klas. In dit artikel lees je meer over de Week Tegen Pesten, het belang ervan en praktische tips hoe jij dit in je (mentor-)klas aan kan pakken. Ook vind je in het artikel twee lessen van Schoolblocks waarmee je pesten bespreekbaar maakt in de klas.

Belang van Week Tegen Pesten

Waarom de Week Tegen Pesten belangrijk is hoeven we natuurlijk nog nauwelijks toe te lichten. Pesten zorgt voor een negatief schoolklimaat waarin leerlingen en docenten zich onveilig voelen. Ook zorgt het bij de slachtoffers vaak voor psychische klachten die nog jaren effect kunnen hebben op de mentale gezondheid en schoolprestaties. Uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor 2021-2022 blijkt dat pesten op alle scholen en in veel verschillende vormen nog veel te vaak voorkomt. In het voortgezet onderwijs geeft 9% van de leerlingen aan gepest te worden. In de meeste gevallen gaat dit om mondeling pestgedrag zoals uitschelden, roddelen en het maken van gemene opmerkingen. Ook online pesten komt op scholen steeds meer voor, bijvoorbeeld via WhatsApp of op sociale-media-kanalen. Daarnaast geven leerlingen en docenten aan, vaak getuige te zijn van structureel pestgedrag in de klas. Pesten is daarmee niet alleen iets wat tussen ‘dader’ en ‘slachtoffer’ plaatsvindt, maar vaak ook binnen een groep gebeurt.

Praktische tips voor docenten

Maar hoe kan je pesten aanpakken op jouw school? Hieronder zetten we een aantal praktische tips op een rij:

  • Werk aan een open gespreksruimte: Een veilig klasklimaat is een belangrijke voorwaarde om pesten bespreekbaar te maken. Begin met het opbouwen van een vertrouwensband met je (mentor-)klas door regelmatig gesprekken te voeren over respectvol gedrag en het belang van empathie. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld klassikale discussies of kringgesprekken. Moedig leerlingen aan om hun ervaringen te delen en zorg ervoor dat ze weten dat ze serieus worden genomen.
  • Onderwijs over diversiteit en respect: Integreer onderwerpen zoals diversiteit, inclusiviteit en respect in je lesprogramma. Bespreek culturele verschillen, persoonlijke grenzen en de impact van vooroordelen. Door begrip te bevorderen, help je leerlingen om respectvoller met elkaar om te gaan.
  • Implementeer een anti-pestprotocol: Ontwikkel samen met je collega's en de schoolleiding een duidelijk anti-pestprotocol. Dit protocol moet richtlijnen bevatten voor het melden van pestincidenten, de stappen die worden genomen om te interveniëren en de maatregelen tegen pestgedrag. Behandel dit protocol structureel in alle klassen.
  • Bied ondersteuning aan betrokkenen: Zorg ervoor dat zowel slachtoffers als daders de nodige ondersteuning krijgen. Dit kan variëren van individuele gesprekken met de betrokken leerlingen tot doorverwijzing naar de schoolpsycholoog of maatschappelijk werker indien nodig.

Open les over pesten

Speciaal voor de Week Tegen Pesten maakten wij een les met de titel: ‘Voor elkaar opkomen’. In deze les bespreek je met de klas wanneer en hoe je voor iemand die gepest wordt, kan opkomen. De leerlingen krijgen vijf tips over hoe je dit kan aanpakken:

  1. Iemand anders betrekken
  2. Maak het niet te persoonlijk
  3. Blijf rustig
  4. Weet wanneer je moet stoppen
  5. Wees duidelijk

In de les worden de vijf tips toegelicht en gaan de leerlingen hiermee oefenen in een rollenspel. Ze zien verschillende voorbeelden van pestgedrag en bespreken met elkaar wat je in zo’n situatie kan doen. Benoem daarbij ook altijd de belangrijke disclaimer: doe dit alleen wanneer jij dat wilt en je helemaal veilig bent! Als het ernstig uit de hand loopt, bel dan altijd 112!

Online pesten

Sinds de opkomst van sociale media is online pesten (of cyberpesten) een groeiend probleem op scholen. Het ‘klassieke pesten’ zoals roddelen op het schoolplein verplaatst zich steeds meer naar online kanalen. Online pesten is lastig zichtbaar en kan daarnaast makkelijk anoniem gedaan worden. Dat maakt het moeilijker voor scholen om hier grip op te krijgen. In onze leerlijnen Digitale Geletterdheid voor het po, pro en vo besteden we aandacht aan online omgangsvormen en pestgedrag. In de vo les online pesten behandelen leerlingen een casus van iemand die gepest wordt vanwege een post op Snapchat. In de eindopdracht van dit hoofdstuk maak je met de klas een poster over hoe jullie online met elkaar omgaan. Je kan de lessen vinden via deze link. Scholen die nog niet met onze leerlijn Digitale Geletterdheid werken, kunnen hieronder een demo aanvragen.

Vraag een gratis demo aan

No items found.
No items found.
No items found.