Meer informatie over burgerschap

 • Vanaf 1 augustus 2021 vernieuwde wettelijke opdracht scholen
 • Burgerschapsonderwijs moet doorlopend en samenhangend terugkomen
 • Van visie naar praktijk

Aanscherping wetgeving

De burgerschapsopdracht voor scholen is sinds 2006 wettelijk verankerd, maar werd beschouwd als te weinig zeggend. Vanaf 1 augustus 2021 is er een wetsvoorstel aangenomen voor een aanscherping op de burgerschapsopdracht. Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben daarmee een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te besteden voor burgerschap. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze. De wet benadrukt basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de school als oefenplaats voor democratisch burgerschap.

In 5 stappen praktisch aan de slag

 1. Opstellen visie op burgerschapsonderwijs
 2. Opstellen van burgerschapsdoelen
 3. Leerdoelen opstellen per leerjaar of
  per fase
 4. Selecteren en ontwerpen
  onderwijsaanbod
 5. Uitvoeren en evalueren

Thema's burgerschap

Deze thema's sluiten aan bij de wettelijke burgerschapsopdracht, corresponderend met de bouwstenen van curriculum.nu. De eerste zes thema's bevatten de kern van burgerschap.

 1. Vrijheid en gelijkheid
  Leerlingen leren over basiswaarden, grondrechten, kinderrechten en mensenrechten.
 2. Macht & Inspraak
  Leerlingen leren over macht en gezag, regels en wetten, rechtsstaat en verkiezingen.
 3. Democratische cultuur
  Leerlingen leren over beraad, besluitvorming, meningen en argumenten.
 4. Identiteit
  Leerlingen leren over ik: lichaam en emoties, overtuigingen, aspecten van jezelf, horen bij een groep of groepen.
 5. Diversiteit
  Leerlingen leren over achtergronden, mogelijkheden, oriëntaties en gender.
 6. Solidariteit
  Leerlingen leren over wij: gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, in- en uitsluiting en opkomen voor een ander.
 7. Digitaal samenleven
  Leerlingen leren over mediawijsheid, bronnenkritiek, media maken en privacy & veiligheid.
 8. Globalisering
  Leerlingen leren over migratie, uitwisseling, verdelingsvraagstukken, productieketens en systeemrisico's.
 9. Technologisch burgerschap
  Leerlingen leren over toepassingen, toegang, ethische aspecten en besluitvorming.
 10. Duurzaamheid
  Leerlingen leren over people, planet & prosperity, waarden en belangen en duurzame keuzes.
 11. Gezondheid
  Leerlingen leren over gezondheid en zorg als maatschappelijk verschijnsel; als politiek en sociaal probleem. Leerlingen leren over gezondheid in het spanningsveld tussen individuele keuzes en collectieve belangen.

Meer informatie over hoe wij je kunnen helpen bij het praktisch aan de slag gaan?

Meer informatie

No items found.
No items found.
No items found.